Олімпійська книга

Додаток № 13

до постанови Виконкому НОК України

№ _____ від 22 вересня 2011 року

Положення

про Всеукраїнську акцію «Олімпійська книга»

Створення сучасної системи освіти і виховання підростаючого покоління неможливе без оптимального вирішення цілої низки соціальних, економічних, екологічних, політичних, правових та інших завдань. Одним із варіантів вирішення цієї складної проблеми може бути організація освітньо-виховного процесу на основі ідеології олімпізму, шляхом запровадження системи олімпійської освіти та розповсюдження літератури серед учнівської молоді.

Концепція олімпізму й олімпійської освіти об'єднує ідеї мирного співіснування держав і народів; інтернаціоналізму та інтерсоціального виховання, гуманістичного, патріотичного і всебічного розвитку особистості; пріоритету етичних цінностей і філософії «чесної гри», в яких олімпізм виступає як системоутворюючий фактор, а олімпійська освіта - як засіб виховання молоді в дусі миру та взаємного співробітництва.

Олімпійська освіта сьогодні є не тільки важливим фактором розвитку олімпійського руху в Україні, а й могутнім засобом вирішення стратегічних завдань, що стоять перед державою, і, насамперед, важливим компонентом гуманітарного виховання, спрямованого на формування в українців фізичного і морального здоров'я, навичок здорового способу життя, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, передовсім підростаючого покоління.

1. Загальні положення

1.1. Організатором Всеукраїнської акції «Олімпійська книга» (надалі - Акція) є Національний олімпійський комітет України (надалі - НОК України) разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Державною службою молоді та спорту України, Олімпійською академією України.

1.2. Практичне організаційне навантаження щодо проведення Акції покладається на НОК України.

1.3. Участь в Акції здійснюється на добровільних засадах.

2. Мета

2.1. Мета Акції - розвиток олімпійського руху в Україні, пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму.

3. Основні завдання

3.1. Створити передумови для запровадження системи олімпійської освіти у освітньо-виховному процесі навчальних закладів всіх форм власності та підпорядкування.

3.2. Забезпечити навчальні заклади всіх форм власності та підпорядкування олімпійською літературою, розробленою і виданою НОК України у тісній співпраці з Олімпійською академією України, науковцями та фахівцями сфери фізичної культури і спорту.

4. Терміни та умови проведення

4.1. Термін проведення Акції з травня по грудень 2012 року.

4.2. Оголошення про початок Акції відбувається в урочистій атмосфері з залученням авторів книг, керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, НОК України, Державної служби молоді та спорту України, Олімпійської академії України, видатних спортсменів, тренерів, науковців та фахівців сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.

4.3. Під час проходження Акції рекомендується проводити на місцях конференції, збори студентів та учнів, диспути, семінари.

4.4. Інформація про Акцію буде доступна на сайті НОК України: www.noc-ukr.org.

4.5. Учасником Акції (надалі - Учасник) може стати навчальний заклад будь-якої форми власності та підпорядкування.

5. Порядок проведення

5.1. НОК України до початку Акції у тісній співпраці з науковцями та фахівцями сфери фізичної культури і спорту розробляє та видає олімпійську літературу.

5.2. Розподіл олімпійської літератури на комплекти відповідно до чисельності учнів та спеціалізації навчальних закладів (загальноосвітні, спортивні та інші) затверджується НОК України.

5.3. Відділення НОК України в областях, АР Крим, містах Києві та Севастополі:

5.3.1 здійснюють контроль за перебігом Акції в регіоні, отримуючи підтвердження від Учасників про отримання акційних комплектів;

5.3.2 разом з Учасниками Акції проводять урочисті зібрання, конференції та інші заходи, спрямовані на розвиток та популяризацію олімпійського руху;

5.3.3 до 10 грудня 2012 року надсилають до НОК України описовий звіт про проведення спільних заходів з Учасниками Акції в регіоні.

6. Фінансування

6.1. Акція фінансується за рахунок коштів НОК України та інших джерел, не заборонених законодавством України.