Правила розіграшу лотереї

Затверджено _____________

Виконавчий директор НОК України

Коваленко Н.П.

1 червня 2017 року

 

Офіційні правила акції з умовною назвою

«Олімпійський день» (надалі – «Правила»)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.            Організатором Акції «Олімпійський день» (далі — «Акція») є Громадська організація «Національний олімпійський комітет України», що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 39-41 (далі — «Організатор»).

1.2.            Технічним партнером Акції є ТОВ «Агенція Тірамісу» (надалі – «Технічний партнер»).

1.3.            Акція проводиться у період з «10» годин «00» хвилин «до «12» годин «30» хвилин «3» червня 2017 року в рамках проведення всеукраїнського спортивно-видовищного заходу «Олімпійський день».

1.4.            З Офіційними правилами Акції можна ознайомитись за адресою www.noc-ukr.org.

1.5.            Акція не є послугою у сфері грального бізнесу.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Учасниками Акції можуть стати громадяни України, які отримали відповідний штрих-код та зареєстрували його в електронній системі Технічного партнера.

2.2. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

дотримуватися Правил;

свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому інформації про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, та згоду, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Технічним партнером Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.6. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом реєстрації Учасником Акції штрих-коду, вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.7. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.8. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови даних Правил.

2.9. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

3.1. Фонд Заохочень Акції складається з:

3.1.1. Набір з рюкзака, сумки та кепки – всього 8 наборів, телефон Самсунг – 1 шт.

3.2. Заміна ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ на інше благо не допускається.

3.3. Фонд Заохочень Акції є обмеженим та становить зазначену вище кількість Заохочень.

3.4. Відповідальність за якість товарів, що надаються в якості Заохочень Акції, несе їх виробник.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ.

4.1. Переможцем Акції стає Учасник під порядковим номером один у списку, який сформований за допомогою випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org.

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ.

5.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов Акції на Сайті www.noc-ukr.org.

6. ОБМЕЖЕННЯ.

6.1. Організатор/ Технічний партнер Акції та їх уповноважені особи не беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо заохочень Акції. Організатор/ Технічний партнер Акції та їх уповноважені особи не вступають у будь-які суперечки з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і визначення прав на отримання відповідних Заохочень. Організатор/ Технічний партнер Акції та їх уповноважені особи не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.2. Організатор/ Технічний партнер Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Заохочення Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/ Технічний партнер. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

7. ІНШІ УМОВИ.

7.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Технічним партнером /Організатором Акції.

7.2. Технічний партнер /Організатор не несе відповідальності за використання Заохочень Акції після їх одержання Учасниками Акції.

7.3. Технічний партнер /Організатор не вступає у суперечки між Учасниками відносно визначення претендентів на отримання Заохочень Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Заохочення Акції.

7.4. Технічний партнер /Організатор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

7.5. Технічний партнер та Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Заохочень Акції Учасникам у випадку, якщо такий Учасник порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.6. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення, не можуть передавати своє право отримати Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

7.7. Організатор та Технічний партнер не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.

7.8. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.