Комісії НОК України
Положення

Положення про Комісію атлетів

Національного олімпійського комітету України

 

1. Комісія атлетів Національного олімпійського комітету України (надалі – НОК України) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, який створюється у відповідності з п. 24.5 Олімпійської Хартії, п. 5.13.13. Статуту НОК України та з метою сприяння забезпеченню прав та захист атлетів в олімпійському русі, врахуванню поглядів атлетів при прийнятті рішень НОК, удосконалення співпраці з комісіями атлетів МОК та ЄОК.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Олімпійською Хартією, Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями комісії є:

 • забезпечення прав та захист атлетів в олімпійському русі;
 • внесення пропозицій щодо покращення соціального захисту та забезпечення спортивної діяльності атлетів;
 • забезпечення врахування поглядів атлетів при прийнятті рішень НОК;
 • розробка рекомендацій щодо гарантій прав атлетів;
 • сприяння залученню представників комісії у роботі інших комісій та робочих груп НОК;
 • удосконалення співпраці з комісіям МОК та ЄОК;

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає подані атлетами документи, листи, звернення, заяви, пояснення;

2) надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Виконком НОК України;

3) надає рекомендації щодо удосконалення співпраці НОК України та його структурних підрозділів, Виконавчої дирекції з атлетами;

4) подає свої пропозиції щодо захисту прав атлетів;

5) подає клопотання до керівних органів НОК України щодо застосування заходів заохочення до атлетів;

6) висуває кандидатури для представництва в інших комісіях НОК України та інших робочих органах, що створюються НОК України, з метою забезпечення врахування точки зору атлетів у їх роботі та при прийнятті рішень;

7) на своїх засіданнях заслуховує суб`єктів олімпійського руху;

8) залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;

9) виконує інші функції,  що випливають із покладених  на  неї завдань.

10) надає кандидатури атлетів для їх обрання у члени НОК України. Обрання кандидатів здійснюється у такому порядку:

· атлети - новобрані члени Комісії, автоматично включаються до переліку кандидатів у члени НОК України;

· 5 кандидатів у члени НОК України від комісії атлетів, які подаються Президентом НОК.

 

5. Комісія має право:

·  залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

·  отримувати від членів НОК України, Виконавчої дирекції НОК України, інших суб`єктів олімпійського руху необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань.

 

6. Комісія формується:

 • з 10 активних атлетів з яких 8 від літніх та 2 від зимових видів спорту, які  брали участь в двох останніх Іграх Олімпіади або зимових Олімпійських іграх, двох останніх чемпіонатах світу та Європи. Для забезпечення широкого представництва видів спорту в Комісії, від одного виду спорту може обиратись не більше ніж один атлет. Активним визнається атлет, що приймає участь у розвитку та пропаганді олімпійського руху, має активну життєву позицію та готовий приймати безпосередню участь у роботі Комісії.
 • представника Асоціації олімпійців України;

 • члена комісії атлетів МОК;

 • члена комісії атлетів ЄОК;

 • членів комісії атлетів Міжнародних Федерацій з олімпійських видів спорту;

 • атлета-паралімпійця;
 • до семи представників від Президента НОК, п’ять з яких стають кандидатами в члени НОК.

 

За особистий вагомий внесок у розвиток та пропаганду олімпійського руху, за поданням Президента НОК, до складу Комісії можуть обиратися почесні члени, кількість яких не повинна перевищувати 5 осіб. Почесні члени мають право консультаційного голосу.

 

7. Порядок обрання членів комісії:

10 активних атлетів обираються на Асамблеї атлетів України, яка скликається в рік проведення звітно-виборної Генеральної Асамблеї НОК України.

Асамблея атлетів України складається не більш ніж з двох делегатів від кожної федерації, переважно з голови комісії атлетів федерації або делегата від цієї комісії.

 

7.1. Порядок скликання Асамблеї атлетів України

7.1.1. Позачергова сесія Асамблеї атлетів України скликається на вимогу не менш як двох третин делегатів Асамблеї, або за рішенням Виконавчого комітету НОК, за наявності відповідного подання Голови комісії або Президента НОК.

 

7.1.2. Місце та час проведення Асамблеї визначає Виконком НОК України.

 

7.1.3. Асамблея має право приймати рішення лише з питань, що входять до порядку денного, та у разі присутності не менше половини її членів. Рішення ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні атлетів. Голосування за довіреністю не дозволяється. Асамблея має право прийняти рішення про таємне голосування з будь-якого питання порядку денного за пропозицією простої більшості присутніх. На Асамблеї головує Голова, а за його відсутності – один з заступників за дорученням Голови. Під час підрахунків необхідної більшості не беруться до уваги голоси тих, хто утримався, порожні або зіпсовані бюлетені. За рівності голосів вирішальним є голос Голови або головуючого.

 

7.1.4. Питання порядку денного мають повідомлятись делегатам  щонайменше за 7 днів до скликання Асамблеї.

7.2. Процедура проведення Асамблеї атлетів України:

 

7.2.1. Голова або, за його відсутності, присутній заступник голови, головує на засіданнях Асамблеї. За відсутністю Голови та заступників головує присутній член Комісії старший за віком або Президент НОК. Під час проведення процедури обрання Голови комісії головує присутній член Комісії старший за віком або Президент НОК.

7.2.2. Головуючий оголошує Асамблею відкритою на підставі інформації про реєстрацію атлетів-делегатів та наявності кворуму, веде засідання і закриває сесію Асамблеї.

 

8. Склад комісії затверджується Виконкомом  НОК України за поданням Голови Комісії атлетів.

 • Рішення приймається більшістю голосів.

9. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії  за власним бажанням, або за поданням голови комісії, або Президента НОК України. Якщо член Комісії відсутній без поважної причини більше ніж два рази на засіданні Комісії – порушується питання про виключення члена комісії зі її складу.

 

10. Голова Комісії обирається серед членів Комісії абсолютною більшістю голосів. Висунення на посаду Голови здійснюється членами Комісії на першому засіданні Комісії, або шляхом самовисунення. Коли є більше ніж два кандидати і не досягнуто абсолютної більшості, особа, яка набрала найнижчу кількість голосів виключається із списку. Проводиться нове голосування, поки не буде досягнуто абсолютної більшості голосів. Після обрання Голова Комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України.

 

11. Голова Комісії має такі повноваження:

 • організує роботу Комісії;

 • проводить засідання Комісії;
 • розробляє та виносить для затвердження на засідання Комісії план її роботи ;
 • організовує роботу членів Комісії відповідно плану роботи комісії;
 • доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;
 • надає свої пропозиції до бюджету;

 • виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на комісію. 

Голова Комісії стає членом Виконкому НОК за посадою.

 

12. Заступник голови комісії обирається на першому засіданні Комісії серед членів Комісії, простою більшістю голосів присутніх. Висунення на посаду Заступника голови здійснюється членами Комісії або шляхом самовисунення. Заступник голови виконує обов’язки голови Комісії на час його відсутності.

 

13. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

Секретар Комісії веде протоколи засідань Комісії, здійснює збір та підготовку  матеріалів до засідань Комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

На засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

 

14. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази на рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях Комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення Комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим положенням, приймаються простою більшістю голосів.

Рішення Комісії підлягають розгляду та затвердженню Виконкомом НОК України.

 

15. У роботі Комісії може брати участь президент НОК України.

 

16. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

17. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

 • можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;
 • незалежність у прийнятті рішень;

 • інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на Комісію.

 

18. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – президент НОК України.

19. Голова Комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком  НОК України.