Комісії НОК України
Положення

Положення про комісію

Національного олімпійського комітету України

по роботі з діаспорою

 

1. Комісія Національного олімпійського комітету України по роботі з діаспорою (надалі - Комісія) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється відповідно до Статуту НОК України.

 

2. У поточній діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України та цим Положенням.

 

3. Положення про Комісію затверджується Виконкомом НОК України.

 

4. Комісія діє з метою розбудови олімпійського руху в Україні,  зокрема через налагодження зв’язків із українською діаспорою, залучення світового українства до підтримки олімпійського руху в Україні, Національного олімпійського комітету України та українських олімпійців.

 

5. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер та набирають чинності з моменту затвердження Виконкомом НОК України.

 

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) налагоджує зв’язки Національного олімпійського комітету України із діаспорою та організаціями світового українства;

2) надає рекомендації щодо удосконалення співпраці НОК України із діаспорою та світовими організаціями українців

3) розглядає звернення, заяви та пропозиції суб`єктів олімпійського руху, організацій світового українства, представників діаспори, органів влади з відповідних питань;

4) надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах тощо та надає пропозиції;

5) виконує інші функції,  що випливають із покладених завдань.

 

7. Комісія має право:

- залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України, інших суб`єктів олімпійського руху інформацію необхідну для виконання покладених завдань;

- співпрацювати з органами державної влади з питань, що віднесені до компетенції Комісії.

 

8. До складу Комісії входять до 15 осіб включаючи  голову, заступника голови, секретаря та членів Комісії – представників суб`єктів олімпійського руху, державних та громадських організацій України, представників організацій українців закордоном, членів НОК України (за згодою).

 

Склад комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням Голови Комісії.

 

9. Пропозиції щодо голови Комісії подаються Президентом НОК України.

 

10. Рішення приймається простою більшістю голосів.

 

11. Члени комісії можуть бути виведені зі складу Комісії Виконкомом НОК України за власним бажанням, поданням голови Комісії або Президента НОК України.

 

У випадку, якщо член Комісії відсутній без поважної причини більше ніж два рази на засіданні Комісії може бути порушено питання про виключення члена комісії зі її складу.

 

12. Повноваження голови Комісії:

- організує роботу Комісії відповідно до плану роботи;

- проводить засідання Комісії;

- розробляє та вносить для затвердження Комісії план роботи Комісії.

- надає на розгляд Виконкому кандидатури членів Комісії;

- погоджує із президентом та виконавчим директором НОК України кандидатуру секретаря Комісії з числа штатних працівників Виконавчої дирекції НОК України.

- доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали з окремих питань;

- надає свої пропозиції до бюджету НОК України.

 

13. Заступник голови Комісії обирається на засіданні Комісії простою більшістю голосів та виконує обов’язки голови у разі його відсутності.

 

14. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України. Повноваження секретаря Комісії:

- ведення протоколу засідань Комісії;

- збір та підготовка матеріалів до засідань Комісії;

- виконує інші доручення голови Комісії відповідно до повноважень.

Секретар на засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

 

15. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не менше, ніж два рази на рік.

Розгляд питань порядку денного роботи Комісії здійснюється відповідно до плану роботи.

Рішення про форму засідання Комісії приймається до початку засідання.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

 

16. У роботі Комісії можуть брати участь Президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому.

 

17. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

18. Голова Комісії та її члени можуть брати участь у заходах НОК України, пов`язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;

 

19. Контроль за поточною діяльністю Комісії здійснює Виконавчий директор НОК України та віце-президенти НОК України за напрямками діяльності.

 

20. Комісія звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу не менше ніж один раз на рік.