Комісії НОК України
Положення

 

Положення

про Комісію по зв’язках з осередками НОК України

 

І. Загальні положення

 

1. Комісія по зв’язках з осередками Національного олімпійського комітету України (надалі Комісія) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому щодо місцевих осередків.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Етичним кодексом Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України, а також цим Положенням.

2. Діяльність Комісії регламентується Положенням про неї, яке затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

 

ІІ. Мета та завдання

 

1. Метою діяльності Комісії є залучення членів НОК України та фахівців з фізичної культури і спорту до розбудови олімпійського руху в Україні, захисту прав членів олімпійського руху, дотримання вимог вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів та здійснення координаційної, методичної функції місцевих осредків НОК України. Комісія вивчає і розповсюджує інноваційний досвід роботи. Вивчає потреби осередків і сприяє покращенню розвитку творчої активності у виконанні статутних вимог осередків НОК України, сприяння духовному збагаченню людей, розповсюдженню національних та культурних традицій під знаком ідей і принципів олімпізму в співпраці з державними, громадськими та іншими організаціями на умовах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху.

2. Робота Комісії спрямовується на вирішення таких завдань:

 • підвищення ефективності та якості роботи осередків;
 • удосконалення системи керівництва та управління роботою осередків, поєднання зусиль організацій фізкультурно-спортивної спрямованості по розвитку олімпійського руху;
 • розгляд на засіданнях питань, пов’язаних з діяльністю регіональних відділень у відповідності до напрямків роботи, за які відповідає Комісія;

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає подані  документи, листи, звернення, пояснення та подає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, що віднесені до її компетенції;
 • залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;
 • у межах своєї компетенції розглядає питання щодо надання осередкам допомоги, у тому числі фінансової, про що виносить пропозиції на розгляд Виконкому;
 • координує роботу місцевих осередків щодо виконання та реалізації Програми розвитку олімпійського руху в Україні на 2005-2010 роки та відповідних планів організаційно-практичних заходів щодо її реалізації;
 • підводить підсумки роботи осередків відповідно до  Положення про надання безповоротної фінансової допомоги місцевим осередкам, готує відповідні звіти спільно з Управлінням розвитку олімпійського руху  та подає їх на затвердження Виконкому НОК України;
 • виконує інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.

 

ІІІ. Права, обов’язки, члени Комісії

 

1. Комісія має право:

 • залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України, інших суб'єктів Олімпійського руху інформацію необхідну для виконання покладених на неї завдань.

2. Голова Комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України. Рішення приймається більшістю голосів.

3. Склад Комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням Голови Комісії. Рішення приймається більшістю голосів. Комісія налічує не менше 5 і не більше 15 членів, включаючи:

 • голову;

 • заступника голови;

 • секретаря Комісії;

 • членів НОК України;
 • представників державних і громадських структур України, безпосередньо пов’язаних з напрямком роботи Комісії (за згодою).

4. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії лише на підставі рішення Виконкому НОК України.

5. Голова Комісії має такі повноваження:

 • організовує роботу Комісії;

 • проводить засідання Комісії;

 • організовує роботу членів Комісії відповідно до плану роботи Комісії;
 • розробляє та вносить для затвердження на засідання комісії план роботи;
 • погоджує із Президентом та виконавчим директором кандидатуру секретаря Комісії;
 • доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;
 • надає свої пропозиції до бюджету;

 • співпрацює з Виконавчою дирекцією НОК України.

6. Заступник голови Комісії обирається на засіданні Комісії простою більшістю голосів. Заступник голови Комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності.

7. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, затверджений відповідним наказом виконавчого директора. Секретар комісії веде протоколи засідань Комісії, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань Комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

 

ІV. Форма роботи, засідання

 

1. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання комісії проводяться не рідше ніж 2 рази в рік або частіше, у разі необхідності. На засіданнях розглядаються питання у відповідності до плану роботи Комісії. Засідання Комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання Комісія приймає до початку засідання. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів.

2. У роботі засідання Комісії може брати участь президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому. У випадку, коли Президент НОК України або член Виконкому НОК України не є членами Комісії і беруть участь у засіданні Комісії, вони мають право дорадчого голосу.

3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету, або програм грантів.

4. Голові Комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

 • можливість присутності на заходах, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на Комісію;
 • незалежність у прийнятті рішень;
 • інші гарантії, пов’язані з виконанням завдань, покладених на Комісію.

5. Контроль за діяльністю Комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

Голова Комісії не менше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України. Оцінку діяльності Комісії здійснює Виконком НОК України.

У випадку визнання роботи Комісії незадовільною, Виконком НОК України може прийняти рішення про переобрання складу Комісії. Таке рішення приймається на засіданні Виконкому більшістю голосів присутніх членів Виконкому НОК України.