Комісії НОК України
Положення

Положення про комісію

«Спорт та навколишнє середовище»

Національного олімпійського комітету України 

 

1. Комісія «Спорт та навколишнє середовище» Національного олімпійського комітету України (надалі – НОК України) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, який створюється у відповідності з п. 24.5 Олімпійської Хартії, п. 5.13.13. Статуту НОК України з метою пропаганди та залучення громадян України через спорт до охорони навколишнього середовища, збереженню екології країни, навчання культурі поведінки з природою, бережливого ставлення до неї, удосконаленню співпраці з Комісіями МОК та ЄОК.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Олімпійською Хартією, Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Всесвітнім Анти-допінговим Кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України а також цим Положенням.

 

3. Комісія діє з метою залучення членів НОК України, фахівців з фізичної культури та спорту, фахівців з напряму діяльності Комісії до розбудови олімпійського руху, виховуючи в громадянах країни бережливе ставлення до навколишнього середовища.

 

4. Основними завданнями Комісії є:

-                     розгляд на засіданнях питань діяльності НОК України відповідно до напрямків роботи Комісії;

-                     прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Комісії;

-                     сприяння залученню представників з інших Комісій у роботі Комісії «Спорт та навколишнє середовище» та робочих груп НОК;

-                     удосконалення співпраці з комісіям МОК та ЄОК;

 

5.Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає подані суб'єктами олімпійського руху документи, листи, звернення, заяви, пояснення відповідно до напряму своєї роботи;

2) на своїх засіданнях заслуховує суб'єктів олімпійського руху;

3) надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Виконком НОК України;

4) залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;

5) під патронатом НОК проводить заходи та акції в м. Києві та у регіонах країни, метою яких є привернути увагу громадськості до охорони навколишнього середовища, навчання культурі поведінки з природою;

6) бере участь у заходах, що проводить МОК та ЄОК через свої відповідні Комісії;

7) долучається до екологічного руху за умови дотримання Олімпійської хартії і за погодженням з керівництвом НОК України.

8)взаємодіє з іншими громадськими організаціями обласного та всеукраїнського значення.

9) виконує інші функції,  що випливають із покладених  на  неї завдань.

 

6. Комісія має право:

- залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- отримувати від членів НОК України, Виконавчої дирекції НОК України, інших суб’єктів олімпійського руху необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань.

 

7. Комісія налічує не менше 5 і не більше 15 членів, включаючи:

-                      голову;

-                      заступника голови;

-                      членів Комісії.

До складу Комісії можуть входити члени НОК України, представники суб`єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, безпосередньо пов’язаних з напрямком роботи Комісії (за згодою)

 

 

8. Голова Комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України.

Рішення приймається більшістю голосів.

 

9. Склад Комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням Голови Комісії.

Рішення приймається більшістю голосів.

 

10. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії лише на підставі рішення Виконкому НОК України за власним бажанням, або за поданням Голови комісії, або Президента НОК України, або члена Виконкому НОК України. Якщо член Комісії відсутній без поважної причини більше ніж два рази на засіданні Комісії – порушується питання про виключення члена комісії зі її складу.

 

11. Голова Комісії має такі повноваження:

- організує роботу Комісії;

- проводить засідання Комісії;

- розробляє та виносить для затвердження на засідання Комісії план її роботи;

- організовує роботу членів Комісії відповідно плану роботи Комісії;

- надає на розгляд Виконкому НОК України кандидатури членів Комісії;

- погоджує із Президентом та Виконавчим директорм кандидатуру секретаря Комісії;

- доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях до його засідання;

- надає свої пропозиції до бюджету;     

- виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на Комісію. 

 

12. Заступник голови Комісії обирається на першому засіданні Комісії серед членів Комісії, простою більшістю голосів присутніх. Висунення на посаду Заступника голови здійснюється членами Комісії або шляхом самовисунення. Заступник голови виконує обов’язки голови Комісії на час його відсутності.

 

13. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

Кандидатуру секретаря Комісії подає Голова Комісії за погодженням з Президентом НОК України та Виконавчим директором НОК України.

Секретар Комісії веде протоколи засідань Комісії, здійснює збір та підготовку  матеріалів до засідань Комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

На засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

 

14. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази на рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях Комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи Комісії.

Засідання Комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає Комісія до початку засідання.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення Комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим положенням, приймаються простою більшістю голосів від присутніх.

Рішення Комісії підлягають розгляду та затвердженню Виконкомом НОК України.

 

15. У роботі Комісії може брати участь Президент НОК України.

 

16. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

17. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

- можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;

- незалежність у прийнятті рішень;

- інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на Комісію.

 

18. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

 

19. Голова Комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком  НОК України. 

20. Кожен член комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед комісію про проведену роботу.