Комісії НОК України
Положення

 

Положення про етико-дисциплінарну комісію

Національного олімпійського комітету України

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Етико-дисциплінарна комісія Національного олімпійського комітету України (далі – «Комісія») є постійним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України з етико-дисциплінарних питань.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, положеннями Олімпійської Хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу та Кодексу з етики Міжнародного олімпійського комітету, Статутом Національного олімпійського комітету України, а також цим Положенням.

1.3. Положення про Комісію затверджується Виконавчим комітетом НОК України за поданням голови Комісії.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

 

2.1. Метою діяльності Комісії є стимулювання дотримання у діяльності НОК України етико-дисциплінарних норм суб’єктами олімпійського руху в Україні, визначених Статутом НОК України, та особами, які акредитовані НОК України на Олімпійських іграх (далі – «суб’єкти олімпійського руху України»).

2.2. Основними завданнями Комісії є:

 • розгляд питань етико-дисциплінарного характеру;
 • підготовка матеріалів на розгляд Виконавчого комітету НОК України (далі – «Виконком») для прийняття рішень з питань порушення суб’єктами олімпійського руху України етико-дисциплінарних норм, включаючи порушення Всесвітнього антидопінгового кодексу та Кодексу з етики Міжнародного олімпійського комітету, та з інших питань, віднесених до компетенції Комісії;
 • попередній розгляд звернень суб’єктів олімпійського руху України, які рекомендують кандидатури для обрання у виборні органи НОК України, та підготовка відповідних рекомендацій на розгляд Виконкому.

 

3. ПРАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ

 

3.1. Комісія має право:
§                    самостійно ініціювати розгляд питань про порушення етико-дисциплінарних норм;
§                    залучати до своєї роботи компетентних фахівців та експертів;
§                    отримувати від Виконавчої дирекції НОК України та суб’єктів олімпійського руху України інформацію, що необхідна для виконання покладених на неї завдань.

 

3.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає на своїх засіданнях питання про порушення суб’єктами олімпійського руху України етико-дисциплінарних норм, включаючи порушення Всесвітнього антидопінгового кодексу та Кодексу з етики Міжнародного олімпійського комітету;
 • проводить моніторинг дотримання етико-дисциплінарних норм, положень Олімпійської Хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу та Кодексу з етики Міжнародного олімпійського комітету, Статуту НОК України;
 • у межах своєї компетенції надає суб’єктам олімпійського руху України дорадчу допомогу, розробляє рекомендації з етико-дисциплінарних питань, захищає права суб’єктів олімпійського руху України;
 • стимулює дотримання принципів чесної гри, протидіє будь-яким формам дискримінації;
 • розглядає подання суб’єктів олімпійського руху України, що рекомендують кандидатури для обрання у виборні органи НОК України;
 • виконує інші функції в межах наданих прав і повноважень.

 

3.3. В окремих випадках Виконком може передати Комісії свої повноваження щодо застосування до суб’єктів олімпійського руху України санкцій за порушення етико-дисциплінарних норм.

 

4. СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

 

4.1. До складу Комісії обираються особи, діяльність яких безпосередньо стосується мети та завдань Комісії, у кількості не менше 10 (десяти) членів, включаючи голову Комісії та його заступника.

4.2. Склад Комісії, за поданням Голови, затверджується рішенням Виконкому НОК України, яке приймається більшістю голосів, відповідно до наступних квот:

 • не менше 5 (п’яти) членів НОК України;
 • 2 (два) члени Комісії атлетів НОК України;
 • 1 (один) член місцевого осередку НОК України;
 • фахівці та експерти (за необхідністю).

 

4.3. Членами Комісії не можуть бути:

 • особи, які не досягли повноліття;
 • особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;
 • особи, які мають судимість;
 • особи, які визнані в судовому порядку недієздатними;
 • особи, щодо яких діють санкції за порушення етико-дисциплінарних норм.

 

4.4. Голова комісії, за поданням Президента НОК України, затверджується рішенням Виконкому НОК України, яке приймається більшістю голосів.

 

4.5. Голова Комісії:

 • проводить засідання;
 • вносить для затвердження план роботи;
 • організовує роботу членів Комісії відповідно до завдань та плану роботи;
 • подає для затвердження Виконкомом НОК України склад членів Комісії;
 • погоджує з Президентом та Виконавчим директором НОК України кандидатуру секретаря Комісії;
 • подає для затвердження Виконкомом проекти рішень Комісії;
 • доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії.

 

4.6. Заступник голови Комісії обирається на засіданні Комісії простою більшістю голосів. Заступник голови Комісії виконує обов’язки Голови за його дорученням на час відсутності Голови.

4.7. Кожний член Комісії має один голос.

4.8. Член Комісії виключається зі складу Комісії за власним бажанням, за поданням голови Комісії або Президента НОК України. Виключення зі складу затверджується рішенням Виконкому НОК України, яке приймається більшістю голосів.

4.9. Відсутність члена Комісії без поважної причини на 3 (трьох) підряд засіданнях є підставою для його виключення зі складу Комісії.

4.10. Секретарем Комісії призначається штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України. Кандидатуру секретаря подає голова Комісії за погодженням з Президентом НОК України та Виконавчим директором НОК України.

4.11. Секретар Комісії веде протоколи засідань Комісії, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань Комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень. На засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

 

5. ЗАСІДАННЯ Комісії

 

5.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не менше ніж рази на рік. Повідомлення про дату і час проведення засідання Комісії та його порядок денний надсилається членам і заінтересованим особам не пізніше ніж за 10 днів. За необхідністю, Комісія має право провести засідання терміново.

5.2. Засідання Комісії проводяться у відкритій або закритій формі. Рішення про форму засідання приймає Комісія до початку засідання.

5.3. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

5.4. На засіданнях розглядаються питання за планом роботи Комісії, а також питання ініційовані Комісією та порушені у офіційних зверненнях.

5.5. За необхідністю Голова залучає до роботи Комісії експертів, компетентних у питаннях, що розглядаються, за участю яких формуються робочі групи для розгляду окремих питань. У необхідних випадках Голова може звернутися до Юридичного відділу Виконавчої дирекції НОК України за юридичним висновком стосовно питань, що розглядаються.

5.6. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності кількості голосів присутніх на засіданні членів Комісії, голос Голови або головуючого на засіданні є вирішальним.

5.7. У термінових випадках, за пропозицією Голови, рішення можуть прийматись шляхом опитування членів Комісії з наступним оформленням у письмовому вигляді за підписами членів Комісії.

5.8. Рішення Комісії підлягають обов’язковому розгляду і затвердженню Виконкомом НОК України.

5.9. Рішення Комісії вступають в силу з моменту затвердження їх Виконкомом НОК України або з дати, вказаної у рішенні.

 

6. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ

ЕТИКО-ДИСЦИПЛІНАРНИХ НОРМ

 

6.1. Комісія, у відповідності до наданих повноважень, готує проект рішення Виконкому про застосування до суб’єктів олімпійського руху України санкцій за порушення етико-дисциплінарних норм.

6.2. До членів НОК України, почесних членів та членів-доброчинців НОК України, застосовуються наступні санкції:

 • попередження;
 • догана;
 • тимчасове або повне позбавлення Генеральною асамблеєю членства у НОК України.

6.3. До регіональних відділень НОК України та суб’єктів, які визнані НОК України застосовуються наступні санкції:

 • тимчасове припинення фінансування;
 • тимчасове або повне позбавлення Генеральною асамблеєю НОК України визнання.

6.4. До осіб, які акредитовані НОК України на Олімпійських Іграх застосовуються наступні санкції:

 • відсторонення від участі у змаганнях, застосовується до виїзду особи на Олімпійські Ігри Виконавчим комітетом НОК України або безпосередньо Комісією відповідно до переданих повноважень;
 • позбавлення у встановленому порядку акредитації на Олімпійських іграх.

6.5. Особи, стосовно яких розглядається питання застосування санкцій за порушення етико-дисциплінарних норм, мають наступні права:

6.5.1. бути заслуханими органом НОК України, до компетенції якого віднесено застосування санкцій за порушення етико-дисциплінарних норм;

6.5.2. ознайомитись із матеріалами справами;

6.5.3. особисто подати документи для свого захисту та встановлення фактичних обставин;

6.5.4. оскаржити в установленому порядку прийняте рішення.

6.6. Копія рішення про застосування санкцій надсилається особі, по відношенню до якої було винесено рішення, рекомендованим листом протягом 30 днів з дати винесення.

6.7. Санкції діють протягом строку, що визначається у рішенні про застосування санкцій.

6.8. Невиконання рішення про застосування санкцій особою, щодо якої винесено таке рішення, тягне відповідальність згідно положень Олімпійської Хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу та Кодексу з етики Міжнародного олімпійського комітету, Статуту НОК України, чинного законодавства України.

6.9. Зняття санкцій здійснюється у тому ж порядку, що й застосування.

 

7. РОЗГЛЯД КАНДИДАТУР У ВИБОРНІ ОРГАНИ

НОК УКРАЇНИ

 

7.1. Відповідно до п. 3.7 Статуту НОК України та п. 2.2 цього Положення, Комісія розглядає подання та надає рекомендації Виконкому НОК України щодо кандидатур у виборні органи НОК України.

7.2. Суб’єкти олімпійського руху України, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення звітно-виборної Генеральної Асамблеї НОК України, надсилають до Виконавчої дирекції подання, до якого додають копію рішення відповідного суб’єкту олімпійського руху України про рекомендацію кандидата (-ів) у виборні органи НОК України та анкету встановленого зразку.

7.3. Виконавча дирекція НОК України узагальнює подання, що надійшли від суб’єктів олімпійського руху України у встановлений строк, та передає їх на розгляд Комісії. У випадку, якщо подання будь-якого із суб’єктів олімпійського руху України, визначених Статутом НОК, надійшло до НОК України пізніше визначеного строку, таке подання не розглядається.

7.4. Комісія, вивчаючи інформацію про кандидатів у виборні органи НОК України, може отримувати додаткові відомості про кандидатів та запрошувати їх на співбесіду.

7.5. Кандидатури у виборні органи НОК України відхиляться у наступних випадках:

 • кандидат не відповідає критеріям, встановленим Статутом НОК України;
 • кандидат не відповідає віковому цензу;
 • кандидат перебуває під опікою, або піклуванням, або визнаний в судовому порядку недієздатними;
 • кандидат має не погашену судимість;
 • кандидат має діючі санкції за порушення етико-дисциплінарних норм.

7.6. Рішення про відхилення кандидатури у виборні органи НОК України із зазначенням причин відхилення надсилається відповідному суб’єкту, що рекомендував таку кандидатуру, у 10-денний строк. Будь-яке спірне питання, яке виникає з приводу відхилення кандидатури у члени НОК України, розглядається у встановленому порядку.

7.7. Комісія, за підсумками розгляду, затверджує список осіб, що рекомендуються для обрання у виборні органи НОК України, та, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України, надсилає рішення Виконавчому комітету НОК України.

7.8. Список осіб, що рекомендуються для обрання у виборні органи НОК України, а також список відхилених кандидатів із зазначенням причин відхилення, публікуються для загального ознайомлення на інтернет - сайті НОК України.

7.9. Порядок обрання у виборні органи НОК України встановлюється Статутом НОК України.

 

8. КОНТРОЛЬ

 

8.1. Контроль за діяльністю Комісії здійснює Виконком НОК України, а в періодах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

8.2. Голова Комісії звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу.

8.3. У випадку визнання роботи Комісії незадовільною Виконком НОК України може прийняти рішення про переобрання складу Комісії. Таке рішення приймається на засіданні Виконкому більшістю голосів присутніх членів Виконкому.

 

9. Гарантії

 

9.1. Голові Комісії та її членам гарантується:

-         можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;

-         незалежність у прийнятті рішень;

-         інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на Комісію.

 

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

10.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.