Положення

Положення про комісію «Чесна гра»

Національного олімпійського комітету України

 

1. Комісія «Чесна гра» Національного олімпійського комітету України (надалі – НОК України) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, який створюється у відповідності з п. 24.5 Олімпійської Хартії, п. 5.13.13. Статуту НОК України з метою поширення принципів і норм спортивної етики серед усіх суб’єктів олімпійського руху та відзначення виключних випадків проявлення благородства, дотримання правил чесної гри або надання взаємодопомоги.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Олімпійською Хартією, Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України, Кодексом честі олімпійця України, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями комісії є:

 • популяризація принципів чесної спортивної боротьби;
 • проведення роз’яснювальної роботи за чистоту спорту (спорт без допінгу);
 • виявлення та відзначення проявів благородства, дотримання правил чесної спортивної боротьби на спортивних аренах та поза їх межами;
 • сприяння залученню представників комісії у роботі, яка пов’язана з популяризацією олімпійського руху, його цінностей та вихованням підростаючого покоління;
 • удосконалення співпраці з суб’єктами олімпійського руху, комісіями МОК і ЄОК (у встановленому порядку) та іншими національними і міжнародними громадськими організаціями щодо популяризації принципів Чесної гри.

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • розглядає подані суб’єктами документи, листи, звернення, заяви, пояснення;
 • проводить моніторинг яскравих випадків проявлення благородства, чесної спортивної боротьби, взаємодопомоги та підтримки на спортивних аренах та поза їх межами;
 • надає пропозиції до Виконкому НОК України щодо відзначення та нагородження випадків проявлення принципів Чесної гри у номінаціях (які можуть бути змінені за рішенням Комісії):
 • «За дотримання принципів Чесної гри на спортивних аренах під час змагань»
 • «За розвиток та популяризацію принципів Чесної гри»
 • «За визначні досягнення у спортивній діяльності»
 • надає інформацію для висвітлення у засобах масової інформації щодо роботи Комісії та прикладів проведеного моніторингу;
 • залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;
 • виконує інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.

 

5. Комісія має право:

 • залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • отримувати від членів НОК України, Виконавчої дирекції НОК України, інших суб`єктів олімпійського руху необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань.

 

6. Комісія формується:

 • максимум з 15-ти активних представників усіх суб’єктів олімпійського руху, серед яких:

- не менше 50% членів НОК України,

- 2 представника Комісії атлетів НОК України,

- 1 представник регіонального відділення НОК України,

- визнаний фахівець із відповідного напряму діяльності Комісії (з державної установи або громадської організації);

 • до роботи Комісії можуть залучатися експерти.

 

7. Порядок обрання членів комісії:

 • Голова Комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням президента НОК України.
 • Склад комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії «Чесна гра».
 • Рішення приймається більшістю голосів.
 • Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії  за власним бажанням, або за поданням голови комісії, або президента НОК України. Якщо член Комісії відсутній без поважної причини більше ніж два рази на засіданні Комісії – порушується питання про виключення члена Комісії з її складу.
 • Рішення приймається більшістю голосів.

 

8. Голова Комісії має такі повноваження:

 • організовує роботу Комісії;
 • проводить засідання Комісії;
 • розробляє та виносить для затвердження на засідання Комісії план її роботи;
 • організовує роботу членів Комісії відповідно до плану її роботи;
 • доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;
 • надає свої пропозиції до бюджету для забезпечення діяльності Комісії;
 • виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на Комісію.

 

9. Заступник голови комісії обирається на першому засіданні Комісії та виконує обов’язки голови Комісії на час його відсутності.

 

10. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом виконавчого директора або член Комісії.

 

11. Секретар Комісії:

 • веде протоколи засідань Комісії,
 • здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань Комісії,
 • виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.
 • на засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

 

12. Основною формою роботи Комісії є засідання.

 

13. Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази на рік або частіше, в разі необхідності.

 

14. На засіданнях Комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи Комісії.

 

15. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

 

16. Рішення Комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим положенням, приймаються простою більшістю голосів.

 

17. Рішення Комісії підлягають розгляду та затвердженню Виконкомом НОК України.

 

18. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

19. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

 • можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;
 • незалежність у прийнятті рішень;
 • інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на Комісію.

 

20. Контроль за діяльністю Комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – президент НОК України та/або віце-президент НОК України, на якого покладені відповідні функціональні обов’язки.

 

21. Голова Комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України.