Положення

Положення про юридичну комісію

Національного олімпійського комітету України

 

1. Юридична комісія Національного олімпійського комітету України (далі НОК України та Комісія) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому в правовій сфері та у питаннях взаємодії НОК України з органами державної влади і управління.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, Олімпійською Хартією, Статутом НОК України та цим Положенням.

 

3. Положення про Комісію затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

 

4. Комісія діє з метою залучення членів НОК України та фахівців з фізичної культури і спорту, представників органів державної влади та управління до розбудови олімпійського руху в Україні, захисту прав членів олімпійського руху, дотримання вимог вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів та з метою забезпечення роботи НОК України.

 

5. Основними завданнями Комісії є:

 • сприяння правовому забезпечення діяльності  НОК України та його осередків, суб`єктів олімпійського руху;
 • координація законотворчої роботи, зокрема підвищення якості проектів нормативно-правових актів та супроводжувальних матеріалів до них, участь у підготовці законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, висновків і обґрунтувань до них, сприяння своєчасному проведенню експертизи законопроектів, що надійшли до НОК України для погодження;
 • забезпечення правового захисту олімпійських символів та інтелектуальної власності НОК, МОК.

 

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. Розробляє проекти актів законодавства з питань розвитку, популяризації олімпійського руху, спорту вищих досягнень, забезпечує, готує проекти письмових висновків, зауважень та рекомендацій до них;

6.2. Розглядає питання взаємодії НОК України з профільними міністерствами з питань, що стосуються підготовки, експертизи,  проектів актів законодавства, перегляду відомчих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує  пропозиції щодо удосконалення юридичних засад  взаємодії з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади;   

6.3. Узагальнює практику законодавства у сфері фізичної культури і спорту, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва НОК України для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

6.4. Надає рекомендації щодо взаємодії НОК України з Секретаріатом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади;

6.5. Організує роботу з питань підвищення рівня правових знань суб’єктів олімпійського руху, інформує про зміни в законодавстві, роз'яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань.

 

7. Комісія має право:

 • залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України інших суб`єктів олімпійського руху інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 • ініціювати створення робочих груп із залученням до їх роботи членів НОК України, представників органів державної влади.

 

8. Склад комісії:

 • голова;

 • заступник голови;

 • члени комісії.

До складу комісії можуть входити члени НОК України, співробітники виконавчої дирекції НОК України, представники суб`єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, безпосередньо пов’язаних з напрямком роботи комісії (за згодою).

 

9. Голова Комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України.

Рішення приймається більшістю голосів.

 

10. Склад Комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням Голови Комісії.

Рішення приймається більшістю голосів.

 

11. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії за власним бажанням та за умови порушення цього положення. Рішення з цього питання приймає Виконком НОК України. 

 

12. Права Голови Комісії:

12.1. Організація роботи Комісії відповідно до напрямку та плану роботи Комісії;

12.2. Проведення засідань Комісії;

12.3. Розроблення та внесення для затвердження Комісією проекту  плану роботи Комісії.

12.4. Подає на розгляд Виконкому кандидатури членів Комісії;

12.5. За пропозицією Виконавчого директора погоджує із Президентом кандидатуру секретаря Комісії;

12.6. Доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

12.7. Бере участь у розробленні проекту бюджету НОК України.

 

13. Заступник голови Комісії обирається на засіданні Комісії простою більшістю голосів. Заступник голови Комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності.

 

14. Секретар Комісії обирається із  складу працівників Виконавчої дирекції НОК України за пропозицією Голови Комісії. Кандидатура Секретаря Комісії погоджується з Президентом та Виконавчим директором НОК України, затверджується відповідними рішенням Комісії та наказом Виконавчої дирекції.

Секретар Комісії здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань Комісії, веде протоколи засідань Комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

Секретар Комісії має право дорадчого голосу.

 

15. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не менше ніж 4 рази на рік.

На засіданнях Комісії розглядаються питання  відповідно до плану роботи.

Засідання Комісії проводяться у відкритій або закритій формі. Рішення про форму засідання Комісія приймає до початку засідання.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення Комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим Примірним положенням,  приймаються простою більшістю голосів.

 

16. У роботі Комісії може брати участь Президент НОК України та члени Виконкому.

 

17. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

18. Голова Комісії та її члени мають право:

 • брати участь у заходах з питань діяльності Комісії;
 • приймати незалежні рішення;
 • вносити пропозиції з інших питань, що належать до її компетенції.

19. Контроль за діяльністю Комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

Голова Комісії не менше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу.

Оцінку діяльності Комісії здійснює Виконком НОК України.

У випадку визнання роботи Комісії незадовільною Виконком НОК може прийняти рішення про припинення роботи або переобрання її складу. Таке рішення приймає  Виконком НОК України.