Положення

Положення про комісію

Національного олімпійського комітету України

«3асоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху»

 

1. Комісія Національного олімпійського комітету України (надалі – НОК України) «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому відповідно до напрямків його діяльності та на виконання статутних завдань.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України а також цим Положенням.

 

3. Діяльність комісії регламентується положенням про неї. Положення про  комісію «Засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху» затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

 

4. Комісія діє з метою залучення членів НОК України та фахівців з фізичної культури і спорту до розбудови олімпійського руху в Україні та з метою сприяння забезпечення широкого висвітлення проблем і досягнень олімпійського руху України та світу.

 

5. Основними завданнями комісії є:

- сприяти забезпеченню широкого висвітлення у засобах масової інформації проблем та досягнень олімпійського руху України та світу;

- інформувати через засоби масової інформації громадськість України та світу про діяльність НОК України по розповсюдженню ідей олімпізму;

- сприяти підготовці та розповсюдженню матеріалів про підготовку та участь атлетів України в Олімпійських іграх для інформування спортивної громадськості країни;

- здійснювати аналіз висвітлення підготовки та участі атлетів України в Олімпійських іграх з метою підвищення ефективності роботи ЗМІ;

- сприяти проведенню різноманітних заходів (круглих столів, семінарів тощо), спрямованих на підвищення кваліфікації спортивних журналістів;

- організовувати проведення конкурсів і вікторин на олімпійську тематику;

- сприяти ефективній роботі офіційного Інтернет-сайту НОК України;

- розглядати звернення різноманітних суб’єктів до НОК України щодо інформаційного забезпечення діяльності НОК;

- визначати перелік засобів масової інформації та журналістів для акредитації на Олімпійські ігри;

- приймати  рішення з інших питань, віднесених до компетенції Комісії.

 

Рішення комісії мають рекомендаційний характер і підлягають обов`язковому затвердженню Виконкомом НОК України.

Рішення комісії вступають в силу з дати, вказаної у рішенні Виконкому НОК України. Якщо така дата не вказана, то з моменту затвердження їх Виконкомом НОК України.

 

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає подані суб`єктами олімпійського руху документи, листи, звернення, заяви, пояснення відповідно до напряму своєї роботи;

2) на своїх засіданнях заслуховує суб`єктів олімпійського руху;

3) залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;

4) надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Виконком НОК України;

5) у межах своєї компетенції  вирішує  питання  щодо  надання суб’єктам олімпійського руху допомоги, в тому числі фінансової;

6) виконує інші функції,  що випливають із покладених  на  неї завдань.

 

7. Комісія має право:

- залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України інформацію, інших суб`єктів олімпійського руху необхідну для виконання покладених на неї завдань.

 

8. Комісія налічує не менше 5 і не більше 15 членів, включаючи:

-                      голову;

-                      заступників голови;

-                      членів комісії.

До складу комісії можуть входити члени НОК України, представники суб`єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, безпосередньо пов’язаних з напрямком роботи комісії (за згодою).

 

9. Голова комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України.

Рішення приймається більшістю голосів.

 

10. Склад комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням Голови Комісії.

Рішення приймається більшістю голосів.

 

11. Члени комісії можуть бути виведені зі складу комісії лише на підставі рішення Виконкому НОК України за власним бажанням або за поданням голови комісії, або Президента НОК України, або члена Виконкому НОК України.

 

12. Голова Комісії має такі повноваження:

- Організує роботу комісії;

- Проводить засідання комісії;

- Організовує роботу членів комісії відповідно до напрямку роботи та плану роботи комісії;

- Розробляє та виносить для затвердження на засідання комісії план роботи Комісії.

- Надає на розгляд Виконкому кандидатури членів комісії;

- Погоджує із Президентом та виконавчим директором кандидатуру секретаря комісії;

- Доповідає Виконкому НОК України про роботу комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

- Надає свої пропозиції до бюджету.

 

13. Заступник голови комісії обирається на засіданні комісії простою більшістю голосів. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності.

 

14. Секретарем комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

Кандидатуру секретаря комісії подає Голова комісії за погодженням з Президентом НОК України та Виконавчим директором НОК України.

Секретар комісії веде протоколи засідань комісії, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

На засіданнях комісії має право дорадчого голосу.

 

15. Основною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази в рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи комісії.

Засідання комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає комісія до початку засідання.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим положенням,  приймаються простою більшістю голосів.

 

16. У роботі комісії може взяти участь Президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому.

 

17. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

18. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

- можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на комісію;

- незалежність у прийнятті рішень;

- інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на комісію.

 

19. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

Голова комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України.

У випадку визнання роботи комісії незадовільною Виконком НОК України може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу комісії. Таке рішення приймається на засіданні Виконкому не менш як двома третинами голосів присутніх членів Виконкому.