Комісії НОК України
Положення

 

Положення про комісію з олімпійської освіти та культури

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з олімпійської освіти та культури (надалі – Комісія) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створена з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому з олімпійської освіти та культури та на виконання статутних завдань.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України та цим Положенням.

1.3. Діяльність Комісії регламентується положенням про неї. Положення про комісію з олімпійська освіти та культури затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

 

2. Мета та завдання

2.1. Комісія діє з метою залучення членів НОК та фахівців з фізичної культури і спорту до розбудови олімпійського руху в Україні, захисту прав членів олімпійського руху, дотримання вимог вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів, забезпечення всебічного розвитку системи олімпійської освіти як важливого фактора об’єктивізації ролі олімпійського спорту в сучасному суспільстві, поширення ідеалів олімпізму, підвищення кваліфікації фахівців галузі.

2.2. Основними завданнями Комісії є:

-  розгляд на засіданнях питань олімпійської освіти та культури в діяльності НОК України;

-  розгляд на засіданнях питань олімпійської освіти, культури та музейної справи;

-  прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Комісії.

2.3. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і підлягають обов’язковому затвердженню Виконкомом НОК України.  Рішення Комісії вступають в силу з дати, вказаної у рішенні Виконкому НОК України. Якщо така дата не вказана, то з моменту затвердження їх Виконкомом НОК України.

 

3. Повноваження

3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1)розглядає подані суб'єктами олімпійського руху документи, листи, звернення, заяви, пояснення з питань олімпійської освіти та культури;

2)на своїх засіданнях заслуховує суб’єктів олімпійського руху;

3)залучає до своєї роботи експертів, фахівців з олімпійської освіти та культури;

4)надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах,  та повідомляє про своє рішення Виконком НОК України;

5)у межах своєї компетенції вирішує питання щодо надання суб’єктам олімпійського руху допомоги, методичної допомоги з питань Олімпійської освіти і культури;

6)вносить пропозиції до Виконкому НОК України щодо надання безповоротної фінансової допомоги спеціалізованим ВНЗ;

7)виконує інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.

 

4. Права

4.1. Комісія має право:

-       залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

-       отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України, інших суб’єктів олімпійського руху інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

 

5. Функції

5.1. Комісія виконує такі функції:

-  забезпечує зростання ролі олімпійської освіти у системі національного олімпійського спорту, розширення й удосконалення її організаційних і матеріально-технічних передумов;

-  спільно з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту України, Національним університетом фізичного виховання і спорту України та вузами фізичного виховання і спорту забезпечує створення і фінансування системи підвищення кваліфікації фахівців у галузі олімпійського спорту (менеджерів, фахівців з маркетингу, журналістів, тренерів збірних команд і спортивного резерву);

-  забезпечує збільшення обсягів випуску спеціальної літератури з актуальних проблем олімпійського спорту (у першу чергу підручників для тренерів з найбільш популярних видів олімпійського спорту);

-  складає програму фінансового забезпечення системи олімпійської освіти;

-  підтримує ділове співробітництво з центрами олімпійських досліджень та освіти різних країн, центром П’єра де Кубертена, Олімпійським музеєм, олімпійськими (спортивними) музеями інших країн, тощо;

-  керує діяльністю центрів Олімпійської освіти вищих навчальних закладів;

-  впроваджує програми з олімпійської освіти в середніх навчальних закладах;

-  сприяє створенню мережі класів олімпійської освіти у дошкільних навчальних закладах;

-  сприяє створенню олімпійських (спортивних) музеїв, кабінетів олімпійської освіти  в навчальних закладах;

-  впроваджує програми з олімпійської освіти серед дошкільних навчальних закладів;

-  організує випуск науково-теоретичних журналів та книжкової продукції з олімпійської проблематики, розповсюдження олімпійської літератури на території України та формування бібліотек регіональних відділень ОАУ;

-  здійснює пропаганду олімпійського руху в засобах масової інформації;

-  забезпечує участь представників України в усіх планових заходах, що проводяться Міжнародною олімпійською академією й Олімпійським музеєм, Міжнародним і Національними олімпійськими комітетами, співпрацює з Національними олімпійськими академіями та олімпійськими (спортивними музеями) зарубіжних країн;

-  забезпечує проведення студентських наукових конференцій і конференцій молодих науковців на базі вузів фізичного виховання і спорту;

-  організовує та проводить науково-практичні конгреси, конференції з олімпійського спорту, лекції, виступи на семінарах, форумах, конгресах, симпозіумах з олімпійської тематики, олімпійські виставки та експозиції з історії олімпійського руху;

-  організує та проводить спортивні заходи, присвячені знаменним датам і пов’язані з розвитком руху “Спорт для всіх”;

-  організує та проводить заходи, пов’язані з розвитком ветеранського руху тощо.

 

6. Склад комісії

6.1. Комісія може налічувати не менше 5-ти і не більше 15-ти членів, включаючи:

-       голову ;

-       заступника голови ;

-       членів Комісії.

6.2. До складу Комісії можуть входити члени НОК України, представники суб’єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, безпосередньо пов’язаних з напрямками роботи Комісії (за згодою).

6.3. Голова Комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України. Склад Комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії лише на підставі рішення Виконкому НОК України за власним бажанням або за поданням голови Комісії, або Президента НОК України, або члена Виконкому НОК України.

 

7. Повноваження членів комісії

7.1. Голова Комісії має такі повноваження:

-  організує роботу Комісії ;

-  проводить засідання Комісії;

-  організовує роботу членів Комісії відповідно до плану роботи Комісії;

-  розробляє та виносить для затвердження на засідання Комісії план роботи Комісії;

-  надає на розгляд Виконкому НОК України кандидатури членів Комісії ;

-  погоджує із Президентом та Виконавчим директором НОК України кандидатуру секретаря Комісії ;

-  доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях га його засідання ;

-  надає свої пропозиції до бюджету.

7.2. Заступник голови Комісії обирається на засіданні Комісії простою більшістю голосів. Заступник голови Комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності.

7.3. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора. Кандидатуру секретаря Комісії подає голова Комісії за погодженням з Президентом НОК України та Виконавчим директором НОК України. Секретар Комісії веде протоколи засідань Комісії, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань Комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень. На засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

 

8. Засідання комісії

8.1. Засідання комісії проводяться не менше, ніж 2 рази на рік або частіше, в разі необхідності.

8.2. На засіданнях комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи комісії.

8.3. Засідання Комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає Комісія до початку засідання. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів.

8.4. У роботі Комісії може брати участь Президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому НОК України.

 

9. матеріально-технічне та фінансове забезпечення  

9.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення  діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

10. Гарантії

10.1. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності :

-  можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на комісію;

-  незалежність у прийнятті рішень;

-  інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на комісію.

 

11. Контроль

11.1. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

11.2. Голова комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України.

11.3. У випадку визначення роботи комісії незадовільною Виконком НОК України може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу комісії. Таке рішення приймається на засіданні Виконкому не менш як двома третинами голосів присутніх членів Виконкому.