Комісії НОК України
Положення

Положення про комісію «Спорт для всіх»

Національного олімпійського комітету України

 

1. Комісія «Спорт для всіх» Національного олімпійського комітету України (надалі – НОК України) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, який створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому НОК України.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Олімпійською Хартією, Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України а також цим Положенням.

 

3. Діяльність Комісії регламентується положенням про неї. Положення про Комісію «Спорт для всіх» затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

 

4. Комісія діє з метою залучення членів НОК України та фахівців з фізичної культури і спорту до розбудови олімпійського руху в Україні, поширення ідей олімпізму та здорового способу життя серед широких верст населення.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і підлягають обов’язковому затвердженню Виконкомом НОК України.

Рішення Комісії вступають в силу з дати, вказаної у рішенні Виконкому НОК України. Якщо така дата не вказана, то з моменту затвердження їх Виконкомом НОК України.

 

5. Основними завданнями комісії є:

-                     розглядати на засіданнях Комісії питання діяльності НОК України відповідно до напрямків її роботи;

-                     розвивати спортивні заходи, в яких можуть брати участь люди будь-якого віку, статі та які живуть в різних соціально-економічних умовах;

-                     підтримувати діяльність та розвиток інших організацій, які вже працюють в сфері спорту для всіх;

-                     сприяти просуванню здорового способу життя через спорт та фізичні вправи серед широких верств населення;

-                     брати участь у всесвітніх конгресах "Спорт для всіх", щоб мати можливість користуватись міжнародним досвідом у цій сфері;

-                     співпрацювати з комісією «Спорт для всіх» Міжнародного олімпійського комітету, відповідними комісіями інших НОКів та іншими міжнародними організаціями;

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає подані суб`єктами олімпійського руху документи, листи, звернення, заяви, пояснення відповідно до напряму своєї роботи;

2) на своїх засіданнях заслуховує суб`єктів олімпійського руху;

3) залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;

4) надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Виконком НОК України;

5) у межах своєї компетенції  вирішує  питання  щодо  надання суб`єктам олімпійського руху допомоги, в тому числі фінансової;

6) виконує інші функції,  що випливають із покладених  на  неї завдань.

 

7. Комісія має право:

- залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- отримувати від членів НОК України, Виконавчої дирекції НОК України, інших суб`єктів олімпійського руху необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань.

 

8. Комісія налічує не менше 5 і не більше 15 членів, включаючи:

-                      голову;

-                      заступника голови;

-                      членів Комісії.

До складу Комісії можуть входити члени НОК України, представники суб`єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, безпосередньо пов’язаних з напрямком роботи Комісії (за згодою)

 

9. Голова комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України.

Рішення приймається більшістю голосів.

 

10. Склад комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням Голови Комісії.

Рішення приймається більшістю голосів.

 

11. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії  за власним бажанням, або за поданням голови комісії, або Президента НОК України. Якщо член Комісії відсутній без поважної причини більше ніж два рази на засіданні Комісії – порушується питання про виключення члена комісії зі її складу.

 

12. Голова Комісії має такі повноваження:

- організує роботу Комісії;

- проводить засідання Комісії;

- розробляє та виносить для затвердження на засідання Комісії план її роботи ;

- організовує роботу членів Комісії відповідно плану роботи комісії;

- доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

- надає свої пропозиції до бюджету;

- виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на комісію. 

 

13. Заступник голови комісії обирається на першому засіданні Комісії серед членів Комісії, простою більшістю голосів присутніх. Висунення на посаду Заступника голови здійснюється членами Комісії або шляхом самовисунення. Заступник голови виконує обов’язки голови Комісії на час його відсутності.

 

13. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

        Секретар Комісії веде протоколи засідань Комісії, здійснює збір та підготовку  матеріалів до засідань Комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

        На засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

 

14. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази на рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях Комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення Комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим положенням, приймаються простою більшістю голосів.

Рішення Комісії підлягають розгляду та затвердженню Виконкомом НОК України.

 

15. У роботі Комісії може брати участь президент НОК України.

 

16. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

17. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

- можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;

- незалежність у прийнятті рішень;

 - інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на Комісію.

 

18. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – президент НОК України.

19. Голова Комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України.