Комісії НОК України
Положення

Положення

про комісію по роботі зі спортивними федераціями

 

1. Комісія Національного олімпійського комітету України (надалі Комісія) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється відповідно до Статуту НОК України.

2. У поточній діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України та цим Положенням.

3. Положення про Комісію затверджується Виконкомом НОК України.

4. Комісія діє з метою розбудови олімпійського руху в Україні, покращення взаємодії та надання допомоги спортивним федераціям з олімпійських видів спорту тренерам, та фахівцям сфери.

5. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер та набирають чинності з моменту затвердження Виконкомом НОК України.

6. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) за поданням структурного підрозділу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, до компетенції якого відноситься координація роботи щодо розвитку відповідного виду спорту, розглядає клопотання всеукраїнських громадських організацій стосовно надання статусу національної федераціям з олімпійських видів спорту та надає свої рекомендації центральному органу згідно наступних умов:

 • функціонування таких суб’єктів на всеукраїнському рівні;
 • здійснення такими організаціями специфічної та реальної спортивної діяльності на території України і на міжнародній арені, особливо шляхом організації та участі у змаганнях та шляхом виконання тренувальних програм для атлетів та наявності членства у відповідній МСФ з видів спорту, що входять до програми Олімпійських Ігор та яка визнана МОК;
 • відповідності діяльності таких організацій та їх статутів, схвалених відповідними МСФ, положенням та вимогам Олімпійської хартії;
 • дотримання такими організаціями положень чинних національних та міжнародних актів з питань антидопінгового контролю у спорті, Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху;
 • створення таких організацій у відповідності із законодавством України та вимогами відповідних МСФ, які  визнані МОКом;
 • наявності статусу юридичної особи  в Україні.

2) розглядає подані суб’єктами олімпійського руху матеріали відповідно до напрямків роботи згідно наступних умов:

 • функціонування таких суб’єктів на всеукраїнському рівні;
 • здійснення такими організаціями специфічної та реальної спортивної діяльності на території України;
 • дотримання такими організаціями положень чинних національних та міжнародних актів з питань антидопінгового контролю у спорті, Етичного кодексу МОК та Медичного кодексу Олімпійського руху;
 • створення таких організацій у відповідності із законодавством України;
 • наявності статусу юридичної особи в Україні.

3) розглядає заяви та пропозиції представників федерацій з олімпійських видів спорту, тренерів, фахівців сфери та інших суб’єктів олімпійського руху;

4) надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах тощо та надає пропозиції;

5) у межах компетенції розглядає питання  щодо надання федераціям з олімпійських видів спорту фінансової та матеріальної допомоги та надає свої пропозиції;

6) виконує інші функції,  що випливають із покладених завдань.

7. Комісія має право:

 • залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 • отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України, інших суб`єктів олімпійського руху інформацію необхідну для виконання покладених завдань.

8. До складу Комісії входять до 15 осіб включаючи  голову, 2 заступників голови, секретаря та членів Комісії – представників суб’єктів олімпійського руху, державних та громадських організацій України членів НОК України (за згодою). Склад комісії затверджується Виконкомом НОК України за поданням Голови Комісії.

9. Пропозиції щодо голови Комісії подаються Президентом НОК України.

10. Рішення приймається простою більшістю голосів.

11. Члени комісії можуть бути виведені зі складу Комісії Виконкомом НОК України за власним бажанням, поданням голови Комісії або Президента НОК України.

 

12. Повноваження голови Комісії:

 • організує роботу Комісії відповідно до плану роботи;
 • проводить засідання Комісії;
 • розробляє та вносить для затвердження Комісії план роботи Комісії;
 • надає на розгляд Виконкому кандидатури членів Комісії;
 • погоджує із президентом та виконавчим директором НОК України кандидатуру секретаря Комісії з числа штатних працівників Виконавчої дирекції НОК України;
 • доповідає Виконкому НОК України про роботу Комісії та готує матеріали з окремих питань;
 • надає свої пропозиції до бюджету НОК України.

13. Заступники голови Комісії обираються на засіданні Комісії простою більшістю голосів та виконують обов’язки голови у разі його відсутності.

14. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України. Повноваження секретаря Комісії:

 • ведення протоколу засідань Комісії;

 • збір та підготовка матеріалів до засідань Комісії;
 • виконує інші доручення голови Комісії відповідно до повноважень;

Секретар на засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

15. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не менше, ніж два рази на рік.

Розгляд питань порядку денного роботи Комісії здійснюється відповідно до плану роботи.

Рішення про форму засідання Комісії приймається до початку засідання.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

16. У роботі Комісії можуть брати участь Президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому.

17. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

18. Голова Комісії та її члени можуть брати участь у заходах НОК України, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;

19. Контроль за поточною діяльністю Комісії здійснює Виконавчий директор НОК України та віце-президенти НОК України за напрямками діяльності.

20. Комісія звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу не менше ніж один раз на рік.