Комісії НОК України
Положення

 Положення про комісію

по зв’язках з суб’єктами олімпійського руху

 

1. Комісія по зв'язках з суб'єктами олімпійського руху (надалі – Комісія) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка утворюється відповідно до пунктів 24.5 Олімпійської Хартії та 5.13.13. Статуту НОК України та з метою продуктивної взаємодії НОК України і суб'єктів олімпійського руху, урахуванню їх поглядів при прийнятті рішень НОК, а також залучення нових суб'єктів до олімпійського руху в Україні.

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Олімпійською Хартією, Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями Комісії є:

-                     забезпечення прав та захист інтересів суб'єктів в олімпійському русі;

-                     внесення пропозицій Виконавчому комітету НОК України за результатами розгляду  звернень суб'єктів олімпійського руху;

-                     забезпечення урахування поглядів суб'єктів олімпійського руху при прийнятті рішень НОК;

-                     сприяння залученню нових суб'єктів олімпійського руху;

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає подані суб'єктами олімпійського руху документи, листи, звернення, заяви, пояснення;

2) на своїх засіданнях заслуховує суб'єктів олімпійського руху;

3) надає рекомендації щодо удосконалення співпраці НОК України та суб'єктами олімпійського руху;

4) подає свої пропозиції щодо захисту прав та інтересів суб'єктів олімпійського руху;

5) залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напрямку;

9) у межах своєї компетенції вирішує питання щодо надання суб'єктам олімпійського руху допомоги, в тому числі фінансової.

 

5. Комісія має право:

- залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- отримувати від членів НОК України, Виконавчої дирекції НОК України, інших суб`єктів олімпійського руху необхідну інформацію для виконання покладених на неї завдань.

 

6. Комісія формується з членів НОК України, представників суб'єктів олімпійського руху, представників державних і громадських структур України, безпосередньо пов'язаниз з напрямком роботи комісії (за згодою).

 

7. Комісію очолює голова, який затверджується рішенням Виконавчого комітету НОК України за поданням Президента НОК України.

 

8. Склад Комісії затверджує Виконавчий комітет НОК України за поданням голови Комісії.

 

9. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії лише на підставі рішення Виконавчого комітету НОК України за власним бажанням або за поданням голови Комісії, або Президента НОК України, або члена Виконавчого комітету НОК України.

10. Голова Комісії має такі повноваження:

-                   організує роботу Комісії;

-                   проводить засідання Комісії;

-                   розробляє та виносить для затвердження на засідання Комісії план її роботи;

-                   організовує роботу членів Комісії відповідно до плану роботи Комісії;

-                   доповідає Виконавчому комітету НОК України про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

-                   надає на розгляд Виконавчого комітету НОК України кандидатури членів комісії;

-                   погоджує з Президентом НОК України та  Виконавчим директором НОК України кандидатуру секретаря Комісії;

-                   надає свої пропозиції до бюджету;

-                   виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на комісію. 

 

11. Заступник голови Комісії обирається на першому засіданні Комісії серед членів Комісії, простою більшістю голосів присутніх. Висунення на посаду Заступника голови здійснюється членами Комісії або шляхом самовисування. Заступник голови виконує обов’язки голови Комісії на час його відсутності.

 

12. Секретарем Комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

Секретар Комісії веде протоколи засідань Комісії, здійснює збір та підготовку  матеріалів до засідань Комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

На засіданнях Комісії має право дорадчого голосу.

 

13. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази на рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях Комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи Комісії.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів.

Рішення Комісії підлягають розгляду та затвердженню Виконавчим комітетом НОК України.

 

14. У роботі Комісії може брати участь Президент НОК України.

 

15. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

16. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

- можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань,      покладених на Комісію;

- незалежність у прийнятті рішень;

- інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на Комісію.

 

18. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – президент НОК України.

19. Голова Комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком  НОК України.