Officials
Mr. Vitaliy KLICHKO
Mr. Vitaliy KLICHKO
Vice-President
Birth day:
19 July 1971