Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ

НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

«ОСЕРЕДКИ НОК УКРАЇНИ»

 

І. Загальні положення

1. Комісія Національного олімпійського комітету України «Осередки НОК України»(надалі – Комісія) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому відповідно до напрямків його діяльності та на виконання статутних завдань.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України а також цим Положенням.

3. Діяльність комісії регламентується цим положенням, яке затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

4. Комісія діє з метою залучення членів НОК України та фахівців з фізичної культури і спорту до розбудови олімпійського руху в Україні, захисту прав членів олімпійського руху, дотримання вимог вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів та з метою забезпечення окремих напрямків роботи НОК України.

 

ІІ. Основні завдання комісії

Основними завданнями комісії є:

- сприяння розвитку і захисту олімпійського руху в Україні, дотримання норм і вимог Олімпійської Хартії, Кодексу етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінгового кодексу, Статуту Національного олімпійського комітету України та чинного законодавства України;

- сприяння діяльності суб’єктів олімпійського руху в Україні з метою популяризації основних принципів та ідей олімпізму на регіональному рівні, сприяння впровадженню олімпізму у програми фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

- сприяння вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій в регіонах шляхом поширення олімпійської освіти і культури;

- сприяння підвищенню ролі жінок у спорті на всіх рівнях та суворе дотримання принципу рівноправ’я чоловіків та жінок;

- протидія будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом та атлетами;

- сприяння підготовці олімпійського резерву, розвитку спорту вищих досягнень та підготовці атлетів до участі в Олімпійських іграх;

- сприяння гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їх здоров’я та духовному збагаченню;

- організація і координація діяльності осередків НОК України щодо забезпечення виконання Програми розвитку олімпійського руху в Україні на період 2019-2022 років;

- сприяння взаємодії членів комісії та представників відділень НОК України в областях з іншими комісіями НОК України;

- розгляд на засіданнях питань діяльності НОК України відповідно до напрямків роботи, за які відповідає комісія.

- прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Комісії.

Рішення комісії мають рекомендаційний характер і підлягають обов`язковому затвердженню Виконкомом НОК України.

Рішення комісії вступають в силу з дати, вказаної у рішенні Виконкому НОК України. Якщо така дата не вказана, то з моменту затвердження їх Виконкомом НОК України.

 

ІІІ. Порядок формування комісії

1. Комісія налічує не менше 5 і не більше 20 членів, включаючи:

-         голову;

-         заступника голови;

-         членів комісії.

2. До складу комісії можуть входити члени НОК України, представники суб`єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, фахівці та спеціалісти, діяльність яких безпосередньо пов’язана з напрямком роботи комісії.

До складу комісії входить представник Комісії атлетів НОК України.

3. Голова, заступник та склад комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України. Рішення приймається більшістю голосів.

4. Члени комісії можуть бути виведені зі складу комісії лише на підставі рішення Виконкому НОК України за власним бажанням чи за поданням Президента НОК України.

ІV. Права комісії

1. Комісія має право:
- залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів та фахівців до розгляду питань, що належать до її компетенції;
- отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України інформацію, інших суб`єктів олімпійського руху необхідну для виконання покладених на неї завдань.

2. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

- можливість присутності на заходах, пов`язаних із виконанням завдань, покладених на комісію;

- незалежність у прийнятті рішень;

- інші гарантії, пов`язані із виконанням завдань, покладених на комісію.

 

V. Голова комісії

Голова Комісії має такі повноваження:

- організує роботу комісії;

- проводить засідання комісії та головує на них;

- організовує роботу членів комісії відповідно до напрямку роботи та плану роботи комісії;

- розробляє та виносить для затвердження на засідання комісії план роботи Комісії;

- бере участь у формуванні складу комісії;

- підписує протокол засідань, веде переписку від імені комісії;

- доповідає Виконкому НОК України про роботу комісії та готує матеріали з окремих питань на його засідання;

- надає свої пропозиції до бюджету.

 

V. Заступник

Заступник голови комісії затверджується Виконкомом НОК разом із складом комісії. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності.

 

VI. Секретар

1.Секретарем комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

2.Секретар комісії веде протоколи засідань комісії, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

3.На засіданнях комісії має право дорадчого голосу.

 

VII. Організація роботи комісії

1.Основною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази в рік або частіше, в разі необхідності.

2.На засіданнях комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи комісії.

3.Засідання комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає комісія до початку засідання.

4.Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

5.Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів Голова комісії має переважний голос.

6.Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає подані суб`єктами олімпійського руху документи, листи, звернення, заяви, пояснення відповідно до напряму своєї роботи;
- на своїх засіданнях заслуховує суб`єктів олімпійського руху;
- залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;
- надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Виконком НОК України;
- у межах своєї компетенції напрацьовує пропозиції щодо надання суб`єктам олімпійського руху допомоги, в тому числі фінансової та подає їх на затвердження виконкому НОК України; 
- виконує інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.

7. У роботі комісії може брати участь Президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому.

8 Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

VIII. Контроль за діяльністю комісії

1. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

2. Голова комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України.

 

IX. Прикінцеві положення

         У випадку визнання роботи комісії незадовільною Виконком НОК України може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу комісії. Таке рішення приймається на засіданні Виконкому не менш як двома третинами голосів присутніх членів Виконкому.