Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ

НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

«ПРЕСА ТА КОМУНІКАЦІЇ»

1. Комісія Національного олімпійського комітету України (надалі – НОК України) «Преса та комунікації» є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому відповідно до напрямків його діяльності та на виконання статутних завдань.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України а також цим Положенням.

3. Діяльність комісії регламентується положенням, затвердженим Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

4. Комісія діє з метою залучення членів НОК України та фахівців з фізичної культури і спорту до розбудови олімпійського руху в Україні, захисту прав членів олімпійського руху, дотримання вимог вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів та з метою забезпечення окремих напрямків роботи НОК України.

5. Основними завданнями комісії є:

    - сприяти забезпеченню широкого висвітлення у засобах масової інформації досягнень олімпійського руху України та світу;

- інформувати через засоби масової інформації громадськість України та світу про діяльність НОК України з поширення ідей олімпізму;

- сприяти підготовці та розповсюдженню матеріалів про підготовку та участь атлетів України в Олімпійських іграх, Європейських іграх, Всесвітніх пляжних іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях для інформування спортивної громадськості країни;

- здійснювати аналіз висвітлення підготовки та участі атлетів України в Олімпійських іграх Європейських іграх, Всесвітніх пляжних іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях з метою підвищення ефективності роботи ЗМІ;

- сприяти проведенню різноманітних заходів (круглих столів, семінарів тощо), спрямованих на підвищення кваліфікації спортивних журналістів;

- організовувати проведення конкурсів і вікторин на олімпійську тематику;

- сприяти ефективній роботі офіційних інформаційних ресурсів НОК України;

- розглядати звернення різноманітних суб’єктів до НОК України щодо інформаційного забезпечення діяльності НОК;

- визначати перелік засобів масової інформації та журналістів для акредитації на Олімпійські ігри Європейських іграх, Всесвітніх пляжних іграх, Юнацьких Олімпійських іграх, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях;

- приймати  рішення з інших питань, віднесених до компетенції Комісії.

 

Рішення комісії мають рекомендаційний характер і підлягають обов`язковому затвердженню Виконкомом НОК України.

Рішення комісії вступають в силу з дати, вказаної у рішенні Виконкому НОК України. Якщо така дата не вказана, то з моменту затвердження їх Виконкомом НОК України.

6. Комісія має право:

- залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів та фахівців до розгляду питань, що належать до її компетенції;
- отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України інформацію, інших суб`єктів олімпійського руху необхідну для виконання покладених на неї завдань.

 

7. Комісія налічує не менше 5 і не більше 20 членів, включаючи:

-         голову;

-         заступника голови;

-         членів комісії.

-          

8. До складу комісії можуть входити члени НОК України, представники суб`єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, фахівці та спеціалісти, діяльність яких безпосередньо пов’язана з напрямком роботи комісії, атлети-олімпійці

9. Голова, заступник та склад комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України. Рішення приймається більшістю голосів.

10. Члени комісії можуть бути виведені зі складу комісії лише на підставі рішення Виконкому НОК України за власним бажанням чи за поданням Президента НОК України.

11. Голова Комісії має такі повноваження:

11.1. Організує роботу комісії;

11.2. Проводить засідання комісії та головує на них;

11.3. Організовує роботу членів комісії відповідно до напрямку роботи та плану роботи комісії;

11.4. Розробляє та виносить для затвердження на засідання комісії план роботи Комісії.

11.5. Бере участь у формуванні складу комісії;

11.6. Підписує протокол засідань, веде переписку від імені комісії;

11.7. Доповідає Виконкому НОК України про роботу комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

11.8. Надає свої пропозиції до бюджету.

12. Заступник голови комісії затверджується Виконкомом НОК разом із складом комісії. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності.

13. Секретарем комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

         Секретар комісії веде протоколи засідань комісії, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

         На засіданнях комісії має право дорадчого голосу.

14. Основною формою роботи комісії є засідання.

  Засідання комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази в рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи комісії.

Засідання комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає комісія до початку засідання.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення комісії, за винятком випадків прямо передбачених у положенні про конкретну комісію,  приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів Голова комісії має переважний голос.

15. У роботі комісії може брати участь Президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому.

16. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

17. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

- можливість присутності на заходах, пов`язаних із виконанням завдань, покладених на комісію;

- незалежність у прийнятті рішень;

- інші гарантії, пов`язані із виконанням завдань, покладених на комісію.

18. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

         Голова комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України.

         У випадку визнання роботи комісії незадовільною Виконком НОК України може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу комісії. Таке рішення приймається на засіданні Виконкому не менш як двома третинами голосів присутніх членів Виконкому.