Положення

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІСІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
«ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО»
 

 

1. Комісія Національного олімпійського комітету України "Закордонне українство" (надалі – Комісія НОК України) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому відповідно до напрямків його діяльності та на виконання статутних завдань.

 

2. У своїй діяльності Комісія НОК України керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Антидопінговим кодексом, Статутом Національного олімпійського комітету України, статутними документами міжнародних фізкультурно-спортивних організацій, а також цим Положенням.

 

3. Діяльність Комісії НОК України регламентується положенням про неї, що затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

 

4. Комісія НОК України діє з метою залучення членів НОК України та фахівців з фізичної культури і спорту, а також фахівців закордонного українства  до розбудови олімпійського руху в Україні, захисту прав членів олімпійського руху, забезпечення поглиблення співпраці із закордонними українцями шляхом популяризації досягнень українських спортсменів та пропагування здорового способу життя, дотримання вимог вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів та з метою забезпечення окремих напрямків роботи НОК України.

 

5. Основними завданнями Комісії НОК України є:

- розгляд на засіданнях питань діяльності НОК України відповідно до напрямків роботи, за які відповідає Комісія НОК України.

- прийняття  рішень з питань, віднесених до компетенції Комісії НОК України.

Рішення Комісії НОК України мають рекомендаційний характер і підлягають обов`язковому затвердженню Виконкомом НОК України.

Рішення Комісії НОК України вступають в силу з дати, вказаної у рішенні Виконкому НОК України. Якщо така дата не вказана, то з моменту затвердження їх Виконкомом НОК України.

 

6. Комісія НОК України відповідно до покладених на неї завдань:

   1) розглядає подані суб`єктами олімпійського руху, міжнародними фізкультурно-спортивними громадськими організаціями закордонного українства та приватними особами, метою діяльності яких є пропагування олімпійських ідей та здорового способу життя документи, листи, звернення, заяви, пояснення відповідно до напрямів своєї роботи;

   2) на своїх засіданнях заслуховує суб`єктів олімпійського руху та представників міжнародних фізкультурно-спортивних громадських організацій, заснованих закордонними українцями;

   3) залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;

   4) надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Виконкому НОК України;

   5) у межах своєї компетенції  вирішує  питання  щодо  надання суб`єктам олімпійського руху допомоги, представникам міжнародних фізкультурно-спортивних громадських організацій та приватним особам, метою діяльності яких є пропагування олімпійських ідей та здорового способу життя  в тому числі фінансової;

   6) виконує інші функції,  що випливають із покладених  на  неї завдань.

 

7. Комісія НОК України має право:

- залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів та фахівців, у тому числі з міжнародних фізкультурно-спортивних організацій, що утворені закордонними українцями до розгляду питань, що належать до її компетенції;

- отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України інформацію, інших суб`єктів олімпійського руху необхідну для виконання покладених на неї завдань.

 

8. Комісія НОК України “Закордонне українство” налічує не менше 5 і не більше 16 членів, включаючи:

-                    голову;

-                    заступника голови;

-                    членів комісії.

 

9. До складу Комісії НОК України можуть входити члени НОК України, представники суб`єктів олімпійського руху, представники державних громадських структур України та країн світу, де мешкають закордонні українці, фахівці та спеціалісти, діяльність яких безпосередньо пов’язана з напрямком роботи комісії.

 

10. Голова, заступник та склад Комісії НОК України затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України.

 

11. Члени Комісії НОК України можуть бути виведені зі складу комісії лише на підставі рішення Виконкому НОК України за власним бажанням чи за поданням Президента НОК України.

 

12. Голова Комісії НОК України має такі повноваження:

12.1. Організує роботу комісії;

12.2. Проводить засідання комісії та головує на них;

12.3. Організовує роботу членів комісії відповідно до напрямів роботи та плану роботи комісії;

12.4. Розробляє та виносить для затвердження на засідання комісії план роботи Комісії.

12.5. Бере участь у формуванні складу комісії;

12.6. Підписує протокол засідань, веде переписку від імені комісії;

12.7. Доповідає Виконкому НОК України про роботу комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

12.8. Надає свої пропозиції до бюджету.

 

13. Заступник голови Комісії НОК України затверджується Виконкомом НОК разом із складом комісії. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності.

 

14. Секретарем комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

Секретар комісії веде протоколи засідань комісії, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

На засіданнях комісії має право дорадчого голосу.

 

15. Основною формою роботи Комісії НОК України є засідання.

Засідання комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази в рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи комісії.

Засідання комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає комісія до початку засідання.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення комісії  приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів Голова комісії має переважний голос.

 

16. У роботі Комісії НОК України може брати участь Президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому.

 

17. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії НОК України здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

18. Голові Комісії НОК України та її членам надаються гарантії діяльності:

- можливість присутності на заходах, пов`язаних із виконанням завдань, покладених на комісію;

- незалежність у прийнятті рішень;

- інші гарантії, пов`язані із виконанням завдань, покладених на комісію.

 

19. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

Голова комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України.

У випадку визнання роботи комісії незадовільною Виконком НОК України може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу комісії. Таке рішення приймається на засіданні Виконкому не менш як двома третинами голосів присутніх членів Виконкому.