Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ КОМІСІЮ  

НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

 

  1. Юридична комісія Національного олімпійського комітету України (далі НОК України та Комісія) є колегіальним дорадчим органом Виконавчого комітету НОК України, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Виконкому в правовій сфері та у питаннях взаємодії НОК України з органами державної влади і управління.

 

  1. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, Олімпійською Хартією, Статутом НОК України та цим Положенням.

 

  1. Положення про Комісію затверджується Виконкомом НОК України за поданням голови Комісії.

 

  1. Комісія діє з метою залучення членів НОК України та фахівців з фізичної культури і спорту, представників органів державної влади та управління до розбудови олімпійського руху в Україні, захисту прав членів олімпійського руху, дотримання вимог вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів та з метою забезпечення роботи НОК України.

 

  1. Основними завданнями Комісії є:

5.1.          сприяння правовому забезпечення діяльності  НОК України та його осередків, суб`єктів олімпійського руху;

5.2.          координація законотворчої роботи, зокрема підвищення якості проектів нормативно-правових актів та супроводжувальних матеріалів до них, участь у підготовці законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, висновків і обґрунтувань до них, сприяння своєчасному проведенню експертизи законопроектів, що надійшли до НОК України для погодження;

5.3.          забезпечення правового захисту олімпійських символів та інтелектуальної власності НОК, МОК.

  1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

         6.1. Розробляє проекти актів законодавства з питань розвитку, популяризації олімпійського руху, спорту вищих досягнень, забезпечує, готує проекти письмових висновків, зауважень та рекомендацій до них;

6.2. Розглядає питання взаємодії НОК України з профільними міністерствами з питань, що стосуються підготовки, експертизи,  проектів актів законодавства, перегляду відомчих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує  пропозиції щодо удосконалення юридичних засад  взаємодії з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади;   

         6.3. Узагальнює практику законодавства у сфері фізичної культури і спорту, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва НОК України для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту акта законодавства та внесення його в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

   6.4. Надає рекомендації щодо взаємодії НОК України з Секретаріатом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади;

6.5. Організує роботу з питань підвищення рівня правових знань суб’єктів олімпійського руху, інформує про зміни в законодавстві, роз'яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань.

 

  1. Комісія має право:

7.1.          залучати членів НОК України, спеціалістів Виконавчої дирекції НОК України, експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

7.2.          отримувати від Виконавчої дирекції НОК України, членів НОК України інших суб`єктів олімпійського руху інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

7.3.          ініціювати створення робочих груп із залученням до їх роботи членів НОК України, представників органів державної влади.

 

  1. Юридична комісія налічує не менше 5 і не більше 20 членів, включаючи:

-         голову;

-         заступника голови;

-         членів комісії.

 

  1. До складу комісії можуть входити члени НОК України, представники суб`єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, фахівці та спеціалісти, діяльність яких безпосередньо пов’язана з напрямком роботи комісії.

До складу кожної комісії має входити представник Комісії атлетів НОК України.

 

10. Голова, заступник та склад комісії затверджується рішенням Виконкому НОК України за поданням Президента НОК України. Рішення приймається більшістю голосів. Вказане правило не стосується порядку формування Комісії атлетів.

 

11. Порядок формування, обрання керівного складу Комісії атлетів НОК здійснюється у спеціальному порядку, визначеному  Положенням про Комісію атлетів.

 

12. Члени комісії можуть бути виведені зі складу комісії лише на підставі рішення Виконкому НОК України за власним бажанням чи за поданням Президента НОК України.

 

13. Голова Комісії має такі повноваження:

13.1. Організує роботу комісії;

13.2. Проводить засідання комісії та головує на них;

13.3. Організовує роботу членів комісії відповідно до напрямку роботи та плану роботи комісії;

13.4. Розробляє та виносить для затвердження на засідання комісії план роботи Комісії.

13.5. Бере участь у формуванні складу комісії;

13.6. Підписує протокол засідань, веде переписку від імені комісії;

13.7. Доповідає Виконкому НОК України про роботу комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

13.8. Надає свої пропозиції до бюджету.

 

14. Заступник голови комісії затверджується Виконкомом НОК разом із складом комісії. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності.

 

15. Секретарем комісії є штатний працівник Виконавчої дирекції НОК України, закріплений відповідним наказом Виконавчого директора.

  Секретар комісії веде протоколи засідань комісії, здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань комісії, виконує інші доручення голови Комісії відповідно до його повноважень.

         На засіданнях комісії має право дорадчого голосу.

 

16. Основною формою роботи комісії є засідання.

  Засідання комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази в рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи комісії.

Засідання комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає комісія до початку засідання.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення комісії, за винятком випадків прямо передбачених у положенні про конкретну комісію,  приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів Голова комісії має переважний голос.

У разі неможливості взяти безпосередню участь (відрядження, хвороба тощо) у засіданні Комісії, члени Комісії мають право приймати участь у засіданні шляхом встановлення відео зв’язку, попередивши про це не пізніше ніж за два робочі дні.

У разі виникнення нагальної потреби рішення Комісії можуть прийматися шляхом опитування.

 

17. У роботі комісії може брати участь Президент НОК України або будь-хто із членів Виконкому.

 

18. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок коштів НОК України відповідно до затвердженого бюджету.

 

19. Голові комісії та її членам надаються гарантії діяльності:

- можливість присутності на заходах, пов`язаних із виконанням завдань, покладених на комісію;

- незалежність у прийнятті рішень;

- інші гарантії, пов`язані із виконанням завдань, покладених на комісію.

 

20. Контроль за діяльністю комісії здійснює Виконком НОК України, а в перервах між засіданнями Виконкому НОК України – Президент НОК України.

         Голова комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Виконкомом НОК України про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Виконком НОК України.

         У випадку визнання роботи комісії незадовільною Виконком НОК України може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу комісії. Таке рішення приймається на засіданні Виконкому не менш як двома третинами голосів присутніх членів Виконкому.